intro-hy

Ձեր քիթը ձեզ չի գոհացնում կամ շնչառական ինդիրներ ունե՞ք:
Դուք ճիշտ տեղում եք: Ես պլաստիկ վիրաբույժ Գևորգ Եղիազարյանն եմ:

Նայեք ցուցասրահը և պացիենտների կարծիքները, պատվիրեք ապագա քթի մոդելավորումը, պարզեք վիրահատության արժեքը և գրանցվեք անվճար խորհրդատվության համար:

Տեղեկություններ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող պացիենտների համար: